با توجه به پایان احکام شهرداران تهران، پیگیری‌ها حکایت از تغییر سه نفر از شهرداران مناطق دارد.

به گزارش مهر، حمیدرضا حاجوی شهردار منطقه یک، حمید جوانی شهردار منطقه سه و فاطمه تنهایی شهردار منطقه هشت از سمت خود تودیع می‌شوند و اشخاص جدیدی جای آن‌ها قرار خواهند گرفت.

پیگیری‌های خبرنگار حکایت از آن دارد که تعدادی دیگر از شهرداران تهران نیز میان مناطق جا به جا خواهند شد.