رئیس هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران ضمن اعلام اینکه صف انتظار برای دریافت پروتز به صفر رسیده است، از تحویل فوری 688 پروتز حلزون شنوایی به مراکز کاشت خبر داد. به گزارش ایلنا، سید حسین صفوی تصریح کرد: با احتساب 521 دستگاه پروتز ارسالی به مراکز کاشت حلزون پیش از اعلام آغاز اجرای طرح ملی کاشت حلزون شنوایی، مجموع حواله‌های صادره برای تحویل پروتز به مراکز کاشت حلزون از ابتدای سال تا 9 شهریورماه به 1209 دستگاه رسید.