سرپرست سازمان نهضت سوادآموزی گفت: طبق آخرین بررسی ها، آمار بیسوادان در کشور یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر هستند. به گزارش ایسنا، علیرضا عبدی بیان کرد: البته یک اختلاف آماری داریم. اطلاعات مرکز آمار بر مبنای خوداظهاری در سرشماری‌ها ثبت شده و اختلافاتی با آمارهای ما دارد. در شرف تکوین جریان آمار هستیم.   او افزود: سامانه‌ای به منظور پایش وضعیت سواد در سازمان نهضت سوادآموزی داریم که نشان می‌دهد میانگین باسوادی در کشور ۹۷.۱ درصد است.