سازمان محیط زیست برای نجات تنها توله یوز باقی مانده، از اندونزی دامپزشک وارد کرد.

علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به موضوع توله‌های یوز «ایران» افزود: یک دامپزشک اندونزیایی در حال ورود به کشور است تا از توله‌یوز ایران مراقبت کند.