آمارهای مراجعه به پزشکی قانونی حکایت از افزایش نزاع‌ها دارد.

به گزارش خبرآنلاین، درسال گذشته، ۹۶هزار و ۵۰۳ نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده‌اند که این تعداد در مقایسه با سال ۹۹ که تعداد مراجعین به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی نودوپنج هزارو ۴۷نفر اعلام‌شده بود یک ونیم درصد افزایش‌یافته است.بنابراین گزارش از کل مراجعین به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع درسال گذشته شصت‌ویک هزار و۶۶نفر مرد و سی‌وپنج هزار و۴۳۷نفر زن بوده‌اند.