بر اثر حمله گله‌ای سگ‌های ولگرد، یک توله پلنگ ایرانی از گونه‌های نادر و در معرض انقراض در کوهمره سرخی استان فارس از بین رفت.