جانشین معاون دفتر مشاوره و امور شناختی سازمان بهزیستی کشور گفت: : بر اساس آخرین پیمایشی که در کشور انجام‌گرفته ۲۳.۴ درصد از مردم از انواع اختلالات روانی رنج می‌برند.

به گزارش ایسنا، مهری امیری اعلام کرد: بر اساس سامانه خودارزیابی روان‌شناختی بهزیستی ۶۸درصد از مراجعه‌کنندگان دارای افسردگی خفیف، ۱۶ درصد دارای افسردگی متوسط و ۱۶ درصد دارای افسردگی شدید بوده‌اند؛ همچنین ۶۹ درصد دارای استرس خفیف، ۱۵ درصد دارای استرس متوسط و ۱۶ درصد دارای استرس شدید بوده و در مورد اضطراب نیز ۶۶ درصد دارای اضطراب خفیف، ۱۸ درصد متوسط و ۱۶ درصد شدید بوده‌اند.