عضو شورای شهر تهران گفت: گزارش‌هایی که از مناطق مختلف دریافت شده نشان می‌دهد، بیش از ۵۰ درصد پله‌های برقی خاموش و غیر‌فعالند. به گزارش ایلنا، ناصر امانی، در جلسه دیروز شورای شهر گفت: وضعیت نظافت و سطح پله‌برقی اصلا مناسب و قابل‌قبول نیست. به گفته او معاونت خدمات شهری مسئولیت سود و مسئولیت این موضوع را متوجه حمل‌و‌نقل شهری می‌داند و حمل‌و‌نقل هم مسئولیتش را به سازمان زیباسازی حواله می‌دهد.