گزارش شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در فاصله زمانی ۶۰ ساله متوسط تعداد افراد در خانوارهای ایرانی از ۴/۸ نفر به ۳/۸ نفر کاهش پیدا کرده است. بر اساس این گزارش در بازه زمانی ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ این تعداد دستخوش نوسان بوده و در مقاطعی تا بیش از پنج نفر نیز ثبت شده است. این تعداد در سال ۱۳۴۵ و ۱۰ سال بعد در سال ۱۳۵۵ به طور متوسط پنج نفر اعلام شده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که متوسط تعداد افراد در خانوارهای شهری نیز از ۴/۷ نفر در سال ۱۳۳۵ به ۳/۳۳در سال ۱۳۹۵ کاهش داشته است.