اخرین جلسه شورای شهر تهران در دوره پنجم دیروز با حضور حناچی شهردار تهران برگزار شد. به گزارش ایسنا، سیصدو شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با دستور کار ارائه گزارش توسط روسای کمیسیون‌ها و ارائه گزارش توسط ریاست شورای شهر تهران آغاز شد. شورای جدید شهر تهران از روز 14 مرداد فعالیت رسمی خود را آغاز می‌کنند.