مدیرکل دفتر بررسی مخاطرات زمین‌شناسی و زیست‌محیطی سازمان زمین ‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی کشور گفت: مطالعات ما نشان می‌دهد سطح درگیری زمین پیرامون جنوب غرب شهر تهران با پدیده فرونشست طی یک دهه گذشته تقرییا ۲ تا ۳ برابر شده است. به گزارش ایسنا، رضا شهبازی گفت: فرونشست زمین ارتباط بسیار مستقیمی با بهره برداری از منابع آب‌های زیرزمینی دارد.