در جلسه مشترک سازمان اورژانس کشور با سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، برساخت و تجهیز بیمارستان ایمن در پنج نقطه شهر تهران تأکید شد. به گزارش ایلنا، رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: ایمنی بیمارستان‌ها، سامانه هشدار زلزله بیمارستان، ایجاد بیمارستان‌های ایمن و اتصال متروی شهری به مراکز درمانی، عمده‌ترین مواردی است که باید برای ایمن‌سازی و پیشگیری از آسیب شهر تهران در حوادث و بلایا موردتوجه قرار گیرد. او افزود: اکنون سه‌چهارم بیمارستان‌های تهران بیش از بیست سال و یک‌چهارم آن‌ها بیش از پنجاه سال قدمت دارند که ضروری است پس از بازسازی به پد بالگرد، گروه‌های واکنش سریع و ژنراتورهای قوی مجهز شوند.