مرکز آمار ایران در گزارشی که درباره «وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران تابستان ١٣٩٩» منتشر کرد، گزارش داد که در تابستان سال ۹۹، در مجموع ازدواج ۹ هزار و ۵۸ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله ثبت شده است. بر اساس گزارش مذکور، در همین مدت، ۱۸۸ طلاق مربوط به دختران ۱۰ تا ۱۴ سال ثبت شده است.