وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه به هر خانواده‌ای که دارای فرزند سه قلو یا بیشتر باشد، بدون در نظر گرفتن دهک درآمدی خانوار، مستمری ماهانه هر چند ناچیز پرداخت می‌شود، گفت: مبلغ مستمری بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان است، همچنین هر خانواده‌ای که دارای فرزند دوقلو است و در دهک درآمدی یک تا سه قرار دارد، مشمول دریافت مستمری ماهانه است.