دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی گفت: از حدود ۲۳ میلیون واحد مسکونی در سطح کشور نزدیک به ۱۰ میلیون، یعنی حدود ۴۵ تا ۴۷ درصد ساختمان‌ها بنایی هستند که اسکلت ندارند. علی بیت الهی گفت: نسبت به سال ۷۵ ساختمان‌های اسکلت دار حدود ۱۵ برابر افزایش یافته است. با توجه به تعداد افزایش واحدهای مسکونی در این دوره و طبق آمار مرکز آمار سال ۱۳۹۵ که آخرین دوره آمارگیری است هنوز حدود ۱۰ میلیون واحد مسکونی بدون اسکلت وجود دارد که یعنی در برابر زلزله مقاومت کافی ندارند. این ساختمان‌ها فقط ساختمان‌های مسکونی است.