نماینده بستان آباد گفت: اختصاص ردیف اعتباری برای سفر رئیس‌جمهور بدعت محسوب می‌شود که با عدالت بودجه‌ریزی و اقدامات کارشناسی همخوانی ندارد. به گزارش ایلنا؛ غلامرضا نوری قزلجه در اخطار اصل ۵۳ مربوط به پرداختی‌ها، گفت: نزدیک به ۲ همت اعتبار به سفر آقای رئیس‌جمهور اختصاص داده شده است که ۷۵۰ میلیارد تومان آن هزینه‌ای است. وی خاطرنشان کرد: بی‌تردید انحرافاتی با اختصاص این اعتبار در مناطق مختلف رخ خواهد داد و در بودجه دستگاه‌های اجرایی هزینه‌های مربوط به سفر مشخص نخواهد بود، امیدواریم با این ردیف اختصاص داده شده 

مخالفت شود.