خطیب موقت نمازجمعه تهران با تاکید بر اینکه دشمنان به دنبال زیر سئوال بردن سلامت انتخابات هستند، گفت: انتخابات ایران یکی از سالم‌ترین انتخابات در جهان است؛ چرا که مردم انتخابات را برگزار می‌کنند و مراقبت از آن با خود مردم است. به گزارش ایسنا، محمدجواد حاج‌علی‌اکبری افزود:  فرمان الهی بر انتخابات قرار دارد که یک وظیفه اسلامی، ملی و سراسری است. همه باید همت کنیم که در انتخابات همراهی و همکاری قوی داشته باشیم.