عضو کمیسیون امور داخلی مجلس با بیان اینکه موضع‌گیری‌های اساتید اخراج‌شده، ضدمردمی بوده است، گفت: قرار نیست ما نخبگان را به این قیمت که هر کاری بخواهند انجام دهند، در کشور نگه داریم. محمدصالحی در خصوص اخراج سریالی اساتید از دانشگاه‌ها، اظهار کرد: خبرگزاری‌های خارجی در حال بزرگنمایی این موضوع هستند‌. اگر استادی در حال همکاری با رسانه‌های معاند است، دولت وظیفه دارد با او برخورد کند و مانع تشویش افکار عمومی شود‌. وی افزود: اگر استادی تعلیق یا اخراج شده است اما اسناد متقنی در مورد همکاری او با معاندین وجود ندارد، می‌تواند شکایت کند. اگر پس از بررسی‌ها، بی‌گناهی‌اش اثبات شود، قطعا به دانشگاه باز خواهد گشت.