نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس در توضیح جریان خالص‌سازی و رابطه آن با جبهه پایداری تصریح کرد: بنده جریان خالص‌سازی را به جایی وصل نمی‌کنم. پایداری‌ها در جایگاهی نیستند که به آن‌ها پرداخته شود، اما در مجموع برای تفکری که جریان خالص‌سازی را طراحی می‌کند، هر صدای مخالفی 

ناخوشایند است. 

غلامرضا نوری قزلجه، در گفتگو با مُنیبان، افزود: یکی از تبعات انحصارگری و خالص‌سازی این است که خالص‌سازی با جایگاه مجلس سازگار نیست، به این معنی که مجلس محل صدا‌های مختلف، اندیشه‌های مختلف، بحث و گفتگو‌های عقلانی است، اما متأسفانه جریان موسوم به خالص‌سازی حتی این اندک‌ها را هم در نظر نمی‌گیرند.