مهر نوشت: سرهنگ حسینعلی ابن علی، به عنوان رئیس جدید پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ منصوب شد. پیش از این، سرهنگ حاج احمد میرزایی، از آبان سال ۱۳۹۸ تاکنون، ریاست پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ را بر عهده داشت.