نماینده مردم زابل در مجلس با بیان اینکه امروز بیش از ۷ میلیون تبعه افغانستانی در ایران زندگی می‌کنند، گفت: به نظر من یکی از اهرم‌های فشاری که می‌توان در برابر طالبان برای وادار کردن آنان به تامین حقابه ایران از رود هیرمند به کار گرفت، این است که این جمعیت را به افغانستان بازگردانیم.

 

به گزارش ایسنا، محمد سرگزی اظهار کرد: برخی وزارتخانه‌ها در کشور ما به واسطه صلاحیت ذاتی خود، مستقیما با هیات حاکمه افغانستان در ارتباطند، آنها باید برنامه‌ها و سیاست‌های واحد را طوری تدوین کنند که تمام ارتباطات ایران و افغانستان ناظر بر تامین حقابه ایران از رود هیرمند، انجام شود.