«لایحه قوه قضائیه در مورد عفاف و حجاب که با قید دو فوریت تقدیم دولت شده بود، امروز در صحن دولت موضوع بررسی شد و دولت با ارسال لایحه پیشنهادی قوه قضائیه به مجلس موافقت کرد». علی بهادری جهرمی افزود: «این لایحه یا قید دو فوریت تقدیم مجلس خواهد شد تا در آنجا هم با سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد».