خواهر ما را هم آزاد کنید

خانواده آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در متنی خواستار آزادی فائزه هاشمی شده و نوشته‌اند: اکنون که بنا بر آزادی زندانیان سیاسی و معترضان شده است، شاید بتوان با آزادی زنان دربند سیاسی از جمله خواهرمان فائزه، مرهمی بر زخم‌ها و دردها گذاشت. به گزارش ایسنا، نویسندگان این متن یادآور شده‌اند: «مادر رنجور و بیمارمان که عمری پشت در زندان‌های رژیم گذشته و فعلی رنج می‌کشید، امروز در فراق دختر زندانیش بی‌تابی می‌کند».