ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی از سمت خود در این شورا استعفاکرده و استعفای وی مورد قبول رئیس‌جمهور قرار گرفته است.  به گزارش تسنیم، با استعفای ابوالحسن فیروزآبادی از دبیری شورای عالی فضای مجازی، دبیر جدید این شورا به زودی معرفی خواهد شد.