جمعی از وکلای ملت طی نامه‌ای از رئیس مجلس خواستند کلیات طرح «شفافیت آرای نمایندگان» به‌صورت دو شوری به رأی گذاشته شود و رأی‌گیری برای آن طبق درخواست تقدیمی گذشته جمعی از نمایندگان به صورت علنی و شفاف انجام پذیرد.به گزارش فارس، در بخشی از این نامه آمده است:‌«تا قبل از رای‌گیری طرح، از همین تاریخ بخش‌هایی از مفاد گزارش نهایی تقدیم شده طرح که به حقوق فردی نمایندگان مربوط است، از جمله اعلام شفاف وضعیت آرای نماینده در هر جلسه علنی، درباره امضاکنندگان این نامه به صورت داوطلبانه اجرا شود.»