وزیر امور خارجه کشورمان در پایان دیدارهای تفصیلی با وزیر خارجه چین گفت: در این سفر توافق کردیم که دو طرف اجرایی شدن و شروع عملیاتی شدن توافق همکاری‌های راهبردی و جامع ۲۵ ساله دو کشور را اعلام کنیم.به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان افزود: ما همزمان با گفت‌وگوها در چین مقدماتی را فراهم کرده بودیم که بتوانیم جمعه را روز شروع اجرای توافق جامع همکاری‌های راهبردی دو کشور اعلام کنیم.