نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل در سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل، ایران را کشوری خواند که قصد حاکمیت بر خاورمیانه زیر چتر هسته‌ای دارد. وی با بیان اینکه ایران یک جهش بزرگ هسته‌ای در پیش گرفته‌، گفت: ایران از تمام خطوط قرمز هسته‌ای عبور کرده و حتی معاهدات آژانس را نقض می‌کند. بنت همچنین تاکید کرد: برنامه هسته‌ای ایران به یک نقطه حساس و حیاتی رسیده است.