عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ضمن عذرخواهی از مردم در ارتباط با اتفاقات زندان اوین گفت: در برخورد با افراد باید شأن آنها حفظ شود. مهدی باقری در واکنش به فیلم‌های منتشر شده از زندان اوین ادامه داد: قوه قضائیه با شجاعت و تواضع خطای رخ داده در زندان اوین را پذیرفت.