محمدصادق کوشکی، چهره سیاسی اصولگرا درباره کابینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی به انتخاب گفت: این کابینه یک کابینه همگن نیست. کابینه‌ای است که وزن افراد یعنی وزن وزرای پیشنهادی هم تراز نیست. وی با بیان اینکه در این لیست وزرایی داریم که روی کار آمدنشان برای کشور خطرناک است، تصریح کرد: واقعیت این است اگر هر کدام از وزرای ضعیف رأی بیاورند مجلس باید پاسخگو باشد به همین دلیل اگر نمایندگان کمی تأمل کنند زیر بار این مسئولیت نروند و خودشان را در عواقب رأی اعتماد به وزرای ضعیف شریک نکنند.