به گزارش تسنیم، مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:  پذیرش  FATFیعنی قبول کنیم که فشار تحریم‌ها بر ما تشدید شود. هدف ویژه آن‌ها، براندازی جمهوری اسلامی است و با پذیرفتن FATFاین محقق می‌شود. بعضی‌ها هم که اصلاً اعتقادی به این چیزها ندارند، می‌گویند که بیایید تن در بدهید، مردم در فشار هستند؛ این‌ها اصلاً اعتقادی به نظام ندارند. ما که نمی‌توانیم پایه های نظام را سست بکنیم.