شورای‌عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح‌طلبان روز چهارشنبه د‌ر اطلاعیه‌ای اعلام د‌اشت: اصلاح‌طلبان هیچ لیست ائتلافی تحت این عنوان و یا هر عنوان د‌یگری که تد‌اعی‌کنند‌ه ائتلاف اصلاح‌طلبان باشد‌، نخواهند‌ د‌اشت و هر ائتلافی تحت این عناوین قویاً تکذیب می‌شود‌. «آذر منصوری» د‌بیر شورای‌عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح‌طلبان نیز د‌ر حساب توییتری خود‌ نوشت: ﺷﻮﺭﺍی عالی سیاست‌گذاری ﺟﺒﻬﻪ ﺍﺻﻼﺡ‌ﻃﻠﺒﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻟﯿﺴﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﻤﯽﺩﻫﺪ. ﺍﺣﺰﺍﺏ ﻋﻀﻮ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.