رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی گفت: در صورت ترمیم حقوق بازنشستگان با ضریب عددی یکسان و برابر با درصد افزایش نرخ تورم ساله و عدم تقسیم‌بندی بازنشستگان به دو گروه و عدم تبعیض علیه بازنشستگان بیمه‌پرداز سایر سطوح، نیازی به متناسب‌سازی نبود.
به گزارش ایلنا، عباسعلی سلطانی‌کیا با درخواست اصلاح مصوبه متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی از مجلس دوازدهم گفت: این درخواست با پیشنهاد اصلاحی جزء ٢ بند الحاقی ٢ ماده ٢٩ لایحه برنامه هفتم توسعه همراه است چون خلاف ماده ٧٧ قانون تامین اجتماعی است و حقوق قانونی و مکتسبه هر فرد بازنشسته را به میزان ١٠درصد و بیشتر کاهش می‌دهد.
وی گفت: اولین مستمری بازنشستگی مشمول قانون تامین اجتماعی هر فرد بازنشسته مشمول، مطابق ماده ٧٧ قانون دائمی تامین اجتماعی، برابر متوسط دستمزد مشمول بیمه‌پردازی دو سال آخر اشتغال تعیین شده و هر فرد بازنشسته دارای ضریبی نسبت به حداقل حقوق دستمزد سال برقراری مستمری است.
سلطانی‌کیا تاکید کرد: برای حفظ قدرت خرید، اولین مستمری بازنشستگی باید مطابق ماده ٩٦ قانون تامین اجتماعی، هر ساله برابر با درصد افزایش هزینه‌های زندگی و نرخ تورم افزایش یابد اما به نادرستی در ١٨ سال اخیر درصد ترمیم حقوق بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی کمتر از میزان درصد افزایش هزینه‌های زندگی و نرخ تورم بوده و موضوع متناسب‌سازی برای جبران این عقب‌ماندگی است.
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی افزود: در ١٨ سال اخیر استقلال نسبی سازمان تامین اجتماعی نادیده گرفته شده و شاهد مداخله عوامل مداخله‌گر و بازدارنده در امور این سازمان هستیم که موجب کاهش عملکرد و ایجاد تبعات منفی برای سازمان شده است.
وی گفت: رویه غیرقانونی ترمیم حقوق سالانه بازنشستگان مشمول به روش پلکانی معکوس، بدون رعایت محاسبات آکچوئری و حسابداری بیمه‌ای و بدون توجه به میزان مشارکت بازنشستگان در بیمه‌پردازی و تقسیم‌بندی به دو گروه حداقل‌بگیر و سایر سطوح، همچنین عدم رعایت ماده ٩٦ و عدم ترمیم حقوق بازنشستگان به‌خصوص بازنشستگان سایر سطوح به میزان افزایش نرخ تورم و هزینه‌های زندگی از پیامد‌های این دخالت‌هاست.
سلطانی‌کیا بیان کرد: نمایندگان مجلس بدون توجه به اینکه اولین مستمری بازنشستگی مشمولان قانون تامین اجتماعی مطابق ماده ٧٧ قانون تامین اجتماعی تعدیل و تعیین می‌شود، در جزء ٢ بند الحاقی ٢ ماده ٢٩ لایحه برنامه هفتم توسعه مصوب کرده‌اند که «سازمان تامین اجتماعی مکلف است با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر اقدام کند به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ٩٠درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود».
وی ادامه داد: قید ٩٠درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی، باعث کاهش دوباره حقوق بازنشستگی هر فرد بازنشسته می‌شود و به عبارتی این مصوبه مجددا باعث کاهش ١٠درصدی حقوق قانونی و مکتسبه هر فرد بازنشسته از ماه اول بازنشستگی خواهد شد که در زمان بازنشستگی طبق ماده ٧٧ تعدیل و تعیین شده است. این موضوع مغایر با حقوق بازنشستگی هر فرد است که طبق ماده ٧٧ تعدیل و تعیین شده است. همچنین با توجه به اینکه در تامین اجتماعی ملاک پرداخت مستمری بازنشسته، میزان مشارکت وی در بیمه‌پردازی و مدت بیمه‌پردازی است، برای رفع مشکل ضروری و صحیح است کلمه (برابر) یا (به همان) جایگزین (با ٩٠درصد) در مصوبه فوق قرار گیرد و نسبت به باقیمانده و تکمیل عملیات متناسب‌سازی حقوق که از سال‌های قبل شروع شده، اقدام کنند.
سلطانی‌کیا تاکید کرد: لذا ضروری است که مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اصلاح شود تا حق قانونی بازنشستگان ذیحق ناحق و تضییع نشود.