ارقام منتشر شده توسط مرکز آمار نشان می‌دهد که در سال 1402، هر ایرانی شاغل افزون بر امرار معاش خود، بار تامین مخارج زندگی 2.5 نفر دیگر را به دوش کشیده است. مقایسه این رقم با 188 کشور دیگر جهان پرده از این حقیقت برمی‌دارد که ایران از این حیث جایگاه قابل قبولی نداشته و بر پله 176 جهان قرار گرفته است. به گزارش اکوایران، نگاه کلی به آمارها نشان می‌دهد که به طور میانگین در جهان هر فرد شاغل افزون بر مخارج زندگی خود، معاش 0.73 نفر دیگر را تامین کرده یعنی تامین مخارج خود و درصدی از مخارج یک فرد دیگر! ارقام همچنین بیانگر آن است که وضعیت شاخص بار تکفل در 99 کشور بهتر از میانگین جهانی 

بوده است.