در روزهای اخیر سه بازنشسته تامین اجتماعی به دادسرای انقلاب احضار شده‌اند. به گزارش ایلنا، «اسماعیل گرامی»، «حسن مرادی» و «ناصر اسالو» باید در زمان مقرر به دادسرای مربوطه مراجعه کنند. این بازنشستگان در سال‌های اخیر، پیگیر بهبود وضعیت معاش مستمری‌بگیران بودند.