شماری از کارگران فصلی مزارع نیشکر کشت و صنعت «میان‌آب» که از چند روز پیش به نامشخص بودن وضعیت شغلی خود و دو ماه مزد معوقه اعتراض کرده‌اند، دیروز نیز با تجمع مقابل ساختمان فرمانداری شوش بر تحقق خواسته‌های خود پافشاری کردند. به گزارش ایلنا، این کارگران که خواستار آغاز فعالیت خود در مزارع نیشکر و دریافت مطالبات پرداخت نشده خود هستند، با اشاره به مبهم بودن وضعیت اشتغال خود تاکید کردند: در حال حاضر منتظر بازگشت به کار خود در مزارع نیشکر هستیم. این کارگران گفتند: کارگران مزارع نیشکر، فصلی کار می‌کنند و با شروع فصل برداشت مزارع نیشکر که با ماشین‌آلات نی‌بری انجام می‌شود تا اواسط اردیبهشت ماه که شروع فصل کشت و آبیاری مزارع است، کاری برای انجام دادن ندارند. آنها افزودند: از دیگر مطالبات صنفی ما تبدیل وضعیت شغلی از فصلی به دائمی و مشخص شدن وضعیت دو ماه حقوق معوقه فصل قبل است که هنوز دریافت نکرده‌ایم.