کارگران پیمانکاری شرکت ملی حفاری در اعتراض به وضعیت شغلی و ناامنی بسیار، دیروز یک تجمع صنفی برگزار کردند. به گزارش ایلنا، این کارگران می‌گویند: خواستار برچیده شدن پیمانکاران و شرکت‌های تامین نیروی انسانی هستیم و انتظار داریم حذف پیمانکاران قبل از پایان سال محقق شود. این کارگران با بیان اینکه با وجود پیمانکاران، از امنیت شغلی و عدالت مزدی خبری نیست، می‌گویند: خواسته ما تبدیل وضعیت و انعقاد قرارداد مستقیم با خود شرکت است. سال‌هاست که این مطالبه را دنبال می‌کنیم اما هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم.