شماری از پرستاران مشهدی از تنظیم طوماری توسط پرستاران بیمارستان‌های دولتی مشهد در اعتراض به اضافه‌کار اجباری و حق‌الزحمه ناچیز آن خبر دادند. به گزارش ایلنا، این پرستاران افزودند: قرار است به همراه جمعی از نیروهای فوریت‌‌های پزشکی حضوراً به دیوان عدالت مراجعه کنیم و نسبت به اجرا نشدن آرای قبلی دیوان در مورد اضافه‌کار اجباری پرستاران، شکایت جدید ثبت کنیم. به گفته آنها، بیمارستان‌ها آرای اخیر دیوان عدالت را اجرا نمی‌کنند و همچنان اضافه‌کار اجباری در مراکز درمانی دولتی کشور برقرار است.