کارگران گروه ملی فولاد اهواز برای دومین روز متوالی دست از کار کشیدند. به گزارش ایلنا، شماری از کارگران بخش‌های مختلف گروه ملی فولاد روز چهارشنبه (دوم اسفند ماه) در اعتراض به تعلیق تعدادی از کارگران معترض و نیز در اعتراض به اجرای ناقص طرح طبقه‌بندی مشاغل، برای دومین روز متوالی اعتراض صنفی ترتیب دادند. این کارگران می‌گویند: باید کارگران تعلیق شده به سر کار بازگردند و عدالت مزدی در مجموعه 

برقرار شود.