معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی گفت: برای سال آینده مبلغ ۱۷۰هزار میلیارد تومان رد دیون بیمه‌ای دولت در بودجه کل کشور پیش‌بینی شده است. به گزارش ایسنا، مصطفی سوری گفت: در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۷۲هزار میلیارد سهام و در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۸۹ هزار میلیارد تومان سهام در ازای مطالبات سازمان دریافت شد. برای سال جاری نیز حداقل ۷۰هزار میلیارد تومان در بودجه پیش‌بینی شده که امیدواریم محقق شود. برای سال آینده هم مبلغ ۱۷۰هزار میلیارد تومان رد دیون بیمه‌ای دولت در بودجه کل کشور پیش‌بینی شده است. وی افزود: از منظر تأمین‌اجتماعی و براساس محاسبات صورت‌گرفته، تا پایان سال ۱۴۰۱ بدهی بیمه‌ای دولت بالغ بر ۵۹۰هزار میلیارد تومان است که مبلغ حسابرسی شده و پذیرفته شده از سوی دولت، ۴۰۰هزار میلیارد تومان است.