مدیر مجمع کانون‌های بازنشستگی استان اصفهان در نامه‌ای به مدیرکل صندوق بازنشستگی کشوری، خواستار پاسخگویی در مورد وضعیت بیمه تکمیلی شد.

به گزارش ایلنا، در این نامه آمده است: تا زمانی‌که اجرای قراردادهای بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان به صورت صندوقی منعقد می‌شود مسئولیت ناکارآمدی آن به دوش صندوق بازنشستگی کشوری است. در بخشی از این نامه می‌خوانیم: بازنشستگان پس از پرداخت نقدی هزینه‌های پزشکی به مراکز درمانی، باید ماه‌ها به دنبال دریافت مطالبات خود باشند. صندوق بازنشستگی هم با تأخیر در پرداخت هزینه‌های مراکز درمانی و داروخانه‌ها پشت بیمه‌گذار تکمیلی پنهان شده غافل از اینکه همه آگاهند مقصر اصلی این نابه‌سامانی‌ها صندوق بازنشستگی است.

این فعال صنفی به مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری پیشنهاد کرد که برای سال آینده قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان به صورت‌ سرانه‌ای تنظیم شود.