مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با تاکید بر اینکه متولیان اصلی زباله‌گردی، ضایعاتی‌هایی هستند که از درگاه ملی مجوزها، مجوز گرفته‌اند، گفت: براساس قراردادهای اصلاح‌شده برای پیمانکاران رسمی حوزه پسماند و رفت و روب معابر، قرار است که حقوق ماهانه پاکبان‌ها در سال آینده براساس سنوات شغلی به ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان برسد.

به گزارش ایلنا، رضا محمدی گفت: سعی بر ایجاد فضایی داریم که زباله‌گردی صرفه اقتصادی نداشته باشد. برای تحقق این امر شرایط قراردادها باید اصلاح می‌شد. به طور مثال در هر منطقه در حوزه پسماند رقابت بین پیمانکاران ایجاد کردیم تا اینکه از صرفه اقتصادی بهره‌مند شوند. بنابراین ذینفع واحد تعریف کردیم و یک پیمانکار از ابتدا یعنی تولید در منزل و جمع‌آوری و پردازش و... تعیین کردیم که در این حوزه پاسخگو هم باشند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران ادامه داد: امروز ۱۴ پیمانکار در این حوزه فعال هستند و تجهیزات و ابزار فراهم شده است. همچنین تفکیک زباله‌ها در ایستگاه میانی و پایانی هم در اختیار پیمانکار است و قطعا با این اقدامات زباله‌گردی به حداقل می‌رسد. البته شهروندان هم باید مشارکت کنند. محمدی خاطرنشان کرد: موضوع دوم ایجاد فضای ناامن برای مافیای زباله‌گردی است. این حوزه خارج از اختیارات شهرداری است. بیش از ۳ هزار میلیارد تومان در سال گردش مالی دارند و نیاز است حاکمیت به آن ورود کند تا فضای مافیای زباله‌گردی ناامن شود. ما به عنوان ضابط قضایی باشیم تا بتوانیم با مافیا در این حوزه برخورد جدی شود. وی بیان کرد: مافیا با نیروهای ارزان و عمدتا کودکان کار استفاده می‌کند و دغدغه برخورد نیروی انتظامی و شهرداری ندارند و هر روز پایشان را فراتر می‌گذارند و از فضای امنی که در شهر دارند سوءاستفاده می‌کنند، بنابراین حضور حاکمیت ضرورت دارد.