مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از احتمال بیمه تکمیلی تمامی مشمولان این صندوق خبر داد. به گزارش توسعه ایرانی، بیت‌اله برقراری درباره برنامه‌های پیش روی این صندوق گفت: اولین اولویت ما افزایش حقوق و سطوح درآمدی تحت پوششان صندوق بود. اولویت دیگر افزایش سالانه مستمری‌ها و دیگری نیز بیمه تکمیلی بازنشستگان است که در سه استان اجرا شده و پوشش بیمه تکمیلی تمامی ۱۸۴هزار بازنشسته را در دستور کار داریم.