مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی از نرخ فقر کشور طی ۱۲ سال گذشته، از کاهش یک درصدی نرخ فقر در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ خبر داد. به گزارش توسعه ایرانی، براساس گزارش این مرکز، نرخ فقر در کشور در سال‌های 96 تا 99 حدود 11درصد زیاد شده و از 20 به 31درصد افزایش یافت اما نرخ فقر در 1400 و 1401 به 30درصد کاهش یافته است. با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به خطر افزایش نرخ فقر با توجه به کاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر و نرخ بالای تورم در سال 1402 و 1403 هشدار داد.