یک فعال کارگری بر تقویت قدرت خرید و جبران هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری تاکید کرد و مساعدت کارفرمایان برای ‌ترمیم مزد کارگران را خواستار شد. فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به لزوم ترمیم مزد کارگران در نیمه دوم سال گفت: بسیاری از کشورها با توجه به وضع معیشت نیروهای کار و شرایط اقتصادی خود حتی به سمت تعیین مزد بیش از دو بار در سال هم رفته‌اند و این اتفاق عجیبی نیست. وی ادامه داد: طبق نظر کارشناسان و محاسبات صورت گرفته هزینه ماهانه سبد معیشت یک خانوار ۳.۳ نفره در تهران حدود ۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود لذا اگر کارفرمایان بپذیرند که در نیمه دوم سال از جهت تقویت قدرت خرید و جبران هزینه‌های سبد معیشت درصدی ترمیم مزد داشته باشیم هم کارگران را دلگرم می‌کند، هم باعث می‌شود تا در مذاکرات مزد پایان سال، کار آسان‌تری پیش روی آنها باشد. بیات گفت: گروه کارگری در تعیین مزد ۱۴۰۲ با کارفرمایان همراهی کردند در حالی‌که هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری افزایش یافته بود لذا کمترین انتظار این است که در راستای تقویت سبد معیشت این مساعدت صورت گیرد.