روز گذشته (نوزدهم شهریور)، جمعی از بازنشستگان کارگری در شهرهای مختلف ازجمله رشت، کرمانشاه و شوش در اعتراض به وضعیت بد معیشتی خود، مقابل ادارات تامین اجتماعی این شهرها تجمع کردند. به گزارش ایلنا، بازنشستگان خواسته‌های خود را ترمیم مستمری ماهانه، برخورداری از درمان رایگان و خدمات رفاهی مکفی دانستند و گفتند: با مستمری دریافتی ده روز ماه را هم نمی‌توان سپری کرد.