تعدادی از بازنشستگان شوش به نحوه‌ اجرای باقیمانده متناسب‌سازی اعتراض کردند. یک بازنشسته کارگری در شوش در تماس با ایلنا، مهم‌ترین خواسته‌ تجمع روز یکشنبه را اعتراض به نحوه‌ اجرای باقیمانده متناسب‌سازی و اعمال نشدن ضریب افزایش سال گذشته دانست و گفت: باید معوقه متناسب‌سازی مربوط به دو سال اخیر به بازنشستگان پرداخت شود. فریدون نیکوفرد یکی دیگر از موارد اعتراضی تجمع را مقدار ناکافی افزایش حقوق در سال جاری دانست که علیرغم تورم سنگین، مستمری‌ها 21 و 27 درصد افزایش یافته است.