طبق گزارش مرکز آمار ایران در زمستان سال 1401 نسبت به فصل مشابه 1400، نقش‌آفرینی بخش خدمات در اشتغال مردان بیشتر و نقش دیگر بخش‌ها کم‌رنگ‌‌تر شده است.

به گزارش اکو ایران، کل جمعیت حاضر در سن کار کشور در زمستان سال گذشته 64 میلیون نفر برآورد شده که از این تعداد 25 میلیون و 956هزار نفر تمایل به کار کردن دارند. بر این اساس نرخ مشارکت اقتصادی کشور در زمستان سال گذشته 40.5درصد بوده که نسبت به فصل مشابه در سال 1400 کمی افزایش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود 2 میلیون و 525هزار از کسانی که در زمستان تمایل به کار کردن داشته‌اند، نتوانسته‌اند برای خود شغلی دست و پا کنند. نرخ بیکاری در زمستان گذشته 9.7درصد بوده است و نرخ بیکاری در زمستان 1401 نسبت به زمستان 1400 حدود 0.3درصد افزایش یافته است.

نرخ بیکاری مردان در زمستان سال 1400 حدود 8.4درصد بوده که این نرخ در زمستان سال گذشته به 8.5درصد رسیده است. این در حالی‌ست که نرخ مشارکت مردان نیز در همین بازه زمانی کاهش یافته است. از منظر اقتصاد کلان کاهش نرخ مشارکت اقتصادی همزمان با افزایش نرخ بیکاری به معنی بدتر شدن وضعیت بازار کار برای مردان است.

کل تعداد شاغلین مرد کشور در زمستان سال گذشته نزدیک به 19 میلیون و 850هزار نفر برآورد شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین سهم از تعداد شاغلین مرد را در اقتصاد ایران بخش خدمات دارد. بالغ بر 52درصد شاغلین مرد در بخش خدمات مشغول به کار هستند. سهم بخش‌های صنعت و کشاورزی نیز به ترتیب 34.4 و 13.5درصد بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم بخش خدمات از تعداد شاغلین کل مرد در زمستان سال 1401 نسبت به زمستان سال 1400 افزایش پیدا کرده، در حالی‌که در همین بازه زمانی سهم بخش‌های صنعت و  کشاورزی کاهش یافته است. به بیان ساده‌تر در زمستان سال گذشته نقش‌آفرینی بخش خدمات در اشتغال مردان بیشتر و نقش دیگر بخش‌ها کم‌رنگ‌‌تر شده است.