از هر 10 شهرنشین چهار نفر هم شاغل نیستند

بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ اشتغال در مناطق شهری کشور در زمستان سال گذشته حدود 36درصد بوده و به بیانی از هر 10 نفری که در شهرها در سن کار (15 سال و بیشتر) دارند، تعداد شاغلین به 4 نفر هم نمی‌رسد.

به گزارش اکو ایران، نرخ بیکاری در مناطق شهری کشور در زمستان سال گذشته 10.3درصد برآورد شده که نسبت به فصل مشابه در سال 1400 حدود 0.5درصد افزایش یافته است. به‌رغم اینکه نرخ بیکاری در زمستان سال 1401 نسبت به زمستان سال 1400 افزایش یافته اما در همین برهه زمانی، نرخ اشتغال در مناطق شهری کشور کمی بالاتر رفته و از 36 به 36.1درصد رسیده است. به بیان دیگر از میان کسانی که در شهرها در سن کار (15 سال و بیشتر) قرار دارند، تنها حدود 36درصد دارای شغل هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد وضعیت نرخ اشتغال در مناطق روستایی کمی بهتر از مناطق شهری است.

نرخ اشتغال در مناطق شهری در سال 98 حدود 38درصد بوده و به طور کلی به‌رغم نوسان‌هایی که این شاخص در چند فصل گذشته تجربه کرده، روند این شاخص نزولی بوده است. از ابتدای سال 1400 نرخ اشتغال شهری بین 36 تا 37درصد در نوسان بوده است. البته روند نزولی که نرخ اشتغال در مناطق روستایی تجربه کرده نسبت به روند نزولی این شاخص در شهرها، شدیدتر بوده است. به بیان دیگر وضعیت اشتغال مناطق روستایی در چند سال اخیر نسبت به وضعیت اشتغال شهرها بیشتر آسیب دیده است.

طبق این گزارش، کل جمعیت حاضر در سن کار کشور در زمستان سال گذشته 64 میلیون نفر برآورد شده که از این تعداد 25 میلیون و 956هزار نفر تمایل به کار کردن دارند. بر این اساس نرخ مشارکت اقتصادی کشور در زمستان سال گذشته 40.5درصد بوده که نسبت به فصل مشابه در سال 1400 کمی افزایش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود 2 میلیون و 525هزار از کسانی که در زمستان تمایل به کار کردن داشته‌اند، نتوانسته‌اند برای خود شغلی دست و پا کنند و به عبارت دیگر نرخ بیکاری در زمستان گذشته 9.7درصد بوده است. نرخ بیکاری در زمستان 1401 نسبت به زمستان 1400 حدود 0.3درصد افزایش یافته است.