وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم، صندوق‌های بازنشستگی را با ۱۰۰۰ همت کسری تحویل گرفت، افزود: دولت به ارجحیت مصلحت کشور بر منفعت گروهی اعتقاد دارد و حذف ارز ترجیحی با همین سیاست دنبال شد. به گزارش ایلنا، صولت مرتضوی در نشست با فراکسیون کارگری مجلس تاکید کرد: تأمین منابع پایدار برای صندوق‌های بازنشستگی به صورت ویژه در دستور کار است. وی اظهار کرد: در پایان دولت قبل، افزایش هزینه‌ها و تعهدات بدون بدون پیشتوانه منجر به کسری ۴۰۰هزار میلیارد تومانی صندوق‌های بازنشستگی شده بود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پرداخت بدهی تأمین اجتماعی به نظام بانکی را از مهم‌ترین اقدامات برای رفع ناترازی صندوق‌ها عنوان کرد و گفت: تأمین منابع پایدار برای صندوق‌های بازنشستگی به صورت ویژه در دستور کار است.