حکم شش سال حبس رضا شهابی و حسن سعیدی، دو فعال صنفی شرکت اتوبوسرانی تهران در دادگاه تجدیدنظر تایید شد. به گزارش «توسعه ایرانی»، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گزارش داد که دادگاه تجدیدنظر، احکام اولیه علیه رضا شهابی و حسن سعیدی، دو فعال این سندیکا را بدون حضور آنها عینا تایید کرده است. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران اواخر مهرماه هر یک از این دو فعال صنفی را با اتهام‌های «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» به شش سال حبس و برخی مجازات‌های تکمیلی دیگر محکوم کرده بود. این دو فعال صنفی اردیبهشت امسال بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.